Strona główna<<<    Co wpływa na atmosferę w domu i w pracy?<<<

Powietrze wewnętrzne

W bilansie zanieczyszczeń zawartych w powietrzu wentylacyjnym zawierają się również zanieczyszczenia pochodzące z pomieszczeń. Mają one inną charakterystykę niż zanieczyszczenia dostające się do instalacji ze środowiska zewnętrznego. Ma to miejsce szczególnie w instalacjach klimatyzacyjnych, w których zastosowano recyrkulację powietrza. Wpływ na stan higieniczny instalacji oraz na czystość powierza nawiewanego do pomieszczenia mają usuwane z niego zanieczyszczenia ponieważ w komorze mieszania, w centrali klimatyzacyjnej powietrze obiegowe jest mieszane w odpowiedniej proporcji z powietrzem zewnętrznym. Podobne zjawisko (wymieszanie usuwanego, zanieczyszczonego powietrza z uzdatnionym powietrzem zewnętrznym) może pojawić się w instalacjach, w których zastosowane wymienniki służące do odzysku ciepła, które, jeżeli nie są wysokiej jakości mogą nie być idealnie szczelne. Konsekwencją jest przedostawanie się usuwanego zanieczyszczonego powietrza do części nawiewnej do części nawiewnej centrali.

Porównanie rodzajów i wielkości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu zewnętrznym i wewnętrznym.

sterylna wentylacja domek2

Nanieśnik J., Górecki T., Wardencki W., Zygmunt B., Torres L., Secondary Effects and Pollutans of the Environment, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1993

 
 

Źródła zanieczyszczeń Przykładowe produkty/źródła emisji substancji zanieczyszczających powietrze Rodzaj substancji
Produkty handlowe
Środki czyszczące i woski  
Środki w aerozolu przeznaczone do czyszczenia łazienek
Płyny do mycia okien
Płynne środki czyszczące
Proszki do czyszczenia
Detergenty do mycia naczyń
Płynne woski do podłóg
Wosk w aerozolu do mebli
Dezodoranty i inne produkty zapachowe
 
Cząstki stałe: fosforany, chemicznie obojętne proszki
VOCs: węglowodory aromatyczne (toulen, p-dwuchlorobenzen),
halogenopodobne węglowodorów (nadchloroetylen, chlorek metylenu, 1,1,1-trójchloroetan), alkohole, ketony (aceton, keton metylowoetylowy),
Aldehydy (formaldehyd), estry (etylan alkylu), etery
Farby i związane z nimi inne artykuły
Farby (olejne, poliuretanowe, akrylowe)
Pokost i szelak
Bejca do drewna
Rozcieńczalniki
Rozpuszczalniki
 
Cząstki stałe: ołów, rtęć, chrom,
VOCs: węglowodory aromatyczne (toulen),
Węglowodory alifatyczne (heksan, heptan),
Halogenopodobne węglowodorów (chlorek metylenu, dwuchlorek propylenu), alkohole, ketony (keton metylowo propylowy, keton metylowoizobutylowy), ester (octan etylu), etery (eter metylowy, eter etylowy, eter butylowy)
Pestycydy
Środki owadobójcze, przeciwpchłowe,
Przeciwko karaluchom, termitom, inhibitory grzybów i pleśni, środki odstraszające mole (repelenty), środki gryzoniobójcze (rodentycydy), środki grzybobójcze (fungicydy)
Cząstki stałe: siarka, wapno,
VOCs: węglowodory alifatyczne (nafta), węglowodory aromatyczne (ksylen), halogenopodobne węglowodorów (chlordan, p-dwuchlorobenzen, heptachlor, diazynon), ketony (keton metyloizobutylowy), siarka organiczna/związki fosforowe
Kleje
Kleje kauczukowe
Kleje plastyczne
Kleje do płytek podłogowych
Kleje do ceramiki
Kleje do wykładzin
Inne rodzaje klejów
 VOCs: węglowodory alifatyczne (heksan, heptan), węglowodory aromatyczne, halogenopodobne węglowodorów, alkohole, organiczne związki azotu (aminy), ketony (aceton, keton metylowoetylowy), estry (octan winylu), etery
Kosmetyki i produkty do higieny osobistej
Perfumy
Dezodoranty (w aerozolu, stałe, płynne)
Talk
Szampon, mydło (stałe, płynne)
Kosmetyki do włosów
Cząstki stałe: zanieczyszczenia biologiczne,
VOCs: alkohole (glikol propylenowy, alkohol etylowy, alkohol izopropylowy), ketony (aceton), aldehydy (formaldehyd, aldehyd octowy), estry, etery (eter metylowy, eter etylowy, eter butylowy)
Produkty samochodowe
Płyny do układów hydraulicznych
Oleje silnikowe
Benzyna
Środki czyszczące
Woski samochodowe
Cząstki stałe: zanieczyszczenia biologiczne
VOCs: węglowodory alifatyczne (nafta, benzyna lakowa), węglowodory aromatyczne (benzen, toulen, ksylen), halogenopodobne węglowodorów (nadchloroetylen), alkohole (glikol etylenowy, alkohol izopropylowy), ketony (keton metylowoetylowy), aminy
Artykuły związane z hobby
Specjalistyczne kleje
Pył gliniany
Masa szpachlowa do drewna
Cząstki stałe: włókna, zanieczyszczenia biologiczne,
VOCs: węglowodory alifatyczne (nafta, heksan, heptan), węglowodory aromatyczne (toulen, ksylen, benzen), halogenopodobne węglowodorów (nadchloroetylen), alkohole (glikol etylenowy, alkohol izopropylowy), ketony (keton metylowoetylowy), aminy
Nawilżacze powietrza (przenośne)   Cząstki stałe: zanieczyszczenia biologiczne
Meble, wyposażenie wnętrz i odzież
Dywany
Meble tapicerskie
Meble plastikowe
Zasłony prysznicowe
Draperie, zasłony, firanki
Koce
Materace
Odzież
Cząstki stałe: zanieczyszczenia biologiczne,
VOCs: węglowodory aromatyczne (styren), halogenopodobne węglowodorów (chlorek winylu), aldehydy (formaldehyd), etery, estry
Budynek i jego wyposażenie
Materiały budowlane
Materiały z prasowanego drewna
Kleje konstrukcyjne
Materiały izolacyjne
Rury plastikowe
Okładziny ścienne: winylowe lub plastikowe
Materiały konstrukcyjne
Płyty stropowe
Cząstki stałe: włókna (włókna szklane, azbest), zanieczyszczenia biologiczne.
VOCs: węglowodory alifatyczne (n-dekan, n-dodekan), węglowodory aromatyczne (toulen, styren, etylobenzen), halogenopodobne węglowodorów (chlorek winylu), ketony (2-propanon, 2-butanon), etery, estry (uretan, octan etylu)
Zanieczyszczenia radioaktywne (radon)
Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
Piece: węglowe, olejowe, gazowe
Zbiorniki w instalacjach klimatyzacyjnych
Wieże chłodnicze
Komory zraszania
Tace ociekowe
Gazy nieorganiczne (SO2, NOx, CO2, CO)
Cząstki stałe: włókna szklane, pleśń, zanieczyszczenia biologiczne,
VOCs: węglowodory alifatyczne (metan), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzo-α-piren)
Garaż
Spaliny samochodowe
Przechowywane chemikalia (pestycydy, farby, rozpuszczalniki, benzyna)
Gazy nieorganiczne (SO2, NOx, CO2)
Cząstki stałe: ołów, nikiel platyna pallad, zanieczyszczenia biologiczne
VOCs: węglowodory aromatyczne (benzen), węglowodory chlorowane, inne węglowodory, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (benzo-α-piren)
Urządzenia spalające Niewentylowane piece grzewcze (nafta, gaz)
Gazy nieorganiczne (SO2, NOx, CO2, CO)
VOCs: węglowodory alifatyczne
Działalność ludzka   
Dym tytoniowy Dym tytoniowy
Około 4000 składników zawierających:
Gazy nieorganiczne, metale, cząstki stałe, zanieczyszczenia radioaktywne, VOCs, organiczne związki azotu, ketony, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
Zanieczyszczenia pochodzenia ludzkiego, zwierzęcego,
roślinnego
Zwierzęta domowe
Rośliny domowe (zarodniki, pyłki)
Produkty przemian metabolicznych
Mikroorganizmy chorobotwórcze
Żywność
Gazy nieorganiczne (amoniak, CO2)
Cząstki stałe: łupież, odchody, zanieczyszczenia biologiczne,
VOCs: węglowodory alifatyczne (metan), węglowodory alifatyczne (toulen), aldehydy (aldehyd octowy)
Źródła zewnętrzne   
Ziemia i skały   Zanieczyszczenia radioaktywne (radon)
Powietrze zewnętrzne  
Gazy nieorganiczne (CO2, SO2, NO2, O3,)
Cząstki stałe: ołów, inne metale w postaci cząstek respirabilnych, włókna, zanieczyszczenia biologiczne
VOCs: węglowodory aromatyczne, halogenopodobne węglowodorów, aldehydy i ketony, alkohole, estry, etery, związki organiczne azotu, związki organiczne siarki i fosforu
 Woda pitna Parowanie VOCs podczas kąpieli, prysznicu, innego sposobu korzystania z wody pitnej
Zanieczyszczenia radioaktywne (radon)
Cząstki stałe: zanieczyszczenia biologiczne
VOCs: halogenopodobne węglowodorów (1,1,1-trójchloroetan, chloroform, trójchloroetylen, tetrachloroetylen
Nawilżacze powietrza   Cząstki stałe: minerały w postaci aerozolu, zanieczyszczenia biologiczne
Zanieczyszczona woda gruntowa infiltrująca do wody stojącej w piwnicy  
Zanieczyszczenia radioaktywne
VOCs
Cząstki stałe: zanieczyszczenia biologiczne
VOCs – Volatile Organic Compounds – lotne związki organiczne
Indoor Air Pollution and Health, ed.: Bardana Jr. E.J., Montanaro A., Marcel Dekker, Inc., Nowy Jork 1997

 

Powietrze zwenętrzne
02. Wentylacja i klimatyzacja
03. Powietrze wewnętrzne

RussianRUEnglish (UK)PolishPL